سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پاتوق کتاب فردا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

94/3/28
9:24 ص

بررسی عملی بودن اعتبار و روایی فرم کوتاه پیوستار سلامت روان بر روی افراد بزرگسال در شهر تهران. روش پژوهش: پیمایشی و استفاده از پرسش نامه. محتوای اصلی: سلامت روان مفهومی است که چگونگی تفکر، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت‌های زندگی نشان می‌دهد و به درک ما از خود و زندگی‌مان بستگی دارد. همچنین بسته به میزان برخورداری از سلامت روان، عملکرد ما در کنترل استرس، برقراری ارتباط با دیگران، ارزیابی‌ها و انتخاب‌مان متفاوت است و صرفاً به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی‌توان سلامت روان را در یک فرد صددرصد تایید کرد. حتی با اینکه بسیاری از ما از بیماری خاص روحی قابل تشخیص رنج نمی‌بریم اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روحی سالمتر از دیگران هستیم. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان تهران تشکیل می دهند که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید که بنابر صلاح دید استاد راهنما پرسشنامه در بین 400 نفر (18 سال به بالا) توزیع گردیدو روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای می‌باشد. نتیجه کلی: بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، میانگین کل 51/51، میانگین زنان 16/49 و میانگین مردان برابر 21/54 است. میانگین کل نمرات به تفکیک سه عامل سلامت روان در بهزیستی هیجانی 33/11، بهزیستی اجتماعی 97/15 و بهزیستی روانی 2/24 محاسبه شد. علاوه بر آن میانگین نمرات به تفکیک جنس در عامل بهزیستی هیجانی، در زنان 92/10 و مردان برابر 80/11 و در عامل بهزیستی اجتماعی، در زنان 86/14 و مردان 24/17 و در عامل بهزیستی روانی، زنان 36/23 و مردان 16/25 برآورد شد. همچنین بر اساس مدل سلامت روان کیز و با توجه به ابعاد سلامت روان (هیجانی، روانی و اجتماعی) افراد در سه سطح از سلامت روان تقسیم بندی شدند (شکوفائی، سلامت روانی متوسط و پژمردگی)، 6/25 درصد متناسب با مقیاس شکوفائی، 6/48 درصد در حد متوسط سلامت روان و 3/11 درصد افراد در مرحله پژمردگی قرار داشتند به این ترتیب بیشترین درصد افراد در حد متوسط از سلامت روان قرار دارند و کمترین درصد افراد در مرحله پژمردگی قرار دارند و اعتبار آزمون در قالب همسانی درونی سوالات و آلفای کرونباخ 90% می باشد.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:23 ص

این مطالعه با هدف تعیین روایی و پایایی پرسشنامه روحیه فیلادلفیا انجام شد که اختصاصا برای کاربرد در جمعیت سالمندان ساخته شده است. 180 نفر از سالمند 60 ساله و مسن تر عضو کانون های جهاندیدگان شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در مرحله نخست ترجمه و بومی سازی مقیاس سنجش روحیه فیلادلفیا انجام شد و در مرحله بعد پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس سنجش روحیه فیلادلفیا بر روی مشارکت کنندگان اجرا گردید. تحلیل داده ها نشان داد که مقیاس سنجش روحیه فیلادلفیا از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار است(?=0.82). چرخش واریماکس وجود سه عامل بیقراری، نارضایتی از تنهایی و نگرش به پیری را تایید نمود. عامل بیقراری با خرده مقیاس اضطراب (p

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:23 ص

با توجه به افزایش سریع جمعیت، رشد اقتصادی و اجتماعی در هیچ جامعه ای بدون شناخت دقیق تغییرات جمعیّتی و استفاده هر چه مطلوب تر از امکان و توان بالقوه نیروی انسانی تحقق نخواهد یافت. هدف این پژوهش،شناخت عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی وجمعیت شناختی موثر بر باروری زنان 39-30 ساله شوهردار شهرستان (با تاکید بر قومیت) زاهدان 1390 است. روش پژوهش: در این مطالعه پیمایشی- توصیفی، 477 نفر(کل 33832نفر) از زنان39-30 ساله شوهردار شهرستان زاهدان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 477 نفر از زنان شوهر دار 39-30 ساله گزینش شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 763/0= α محاسبه گردید تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده ار نرم افزار spss با ضریب دقت 05/0انجام شد، یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل جمیتی(سن زنان، سن زنان هنگام اولین ازدواج، سن در هنگام بارداری ) بر میزان باروری زنان مورد بررسی رابطه مسقیم و معناداری داشته است. تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان باروری در زنان مورد بررسی رابطه معنادار ضعیفی در برخی از عوامل نظیر وضعیت مسکن و اشتغال زنان نشان داد و درآمد ماهیانه تأثیر چشمگیری نداشته است. همچنین عوامل فرهنگی- اجتماعی بر باروری برخی از عوامل نظیر قومیت، محل سکونت، نحوه ازدواج و میزان تحصیلات سن رابطه معنادار و قابل توجهی را نشان دادند و عامل ارجحیت جنسی رابطه معناداری را نشان نداد. نتیجه گیری:به نظر می رسد در مناطقی که شرایط اقتصادی واجتماعی-فرهنگی توسعه بیشتری داشته باشد، و زنان استقلال مالی و حضور فعال تری در موقعیت های اجتماعی ایفا نمایند میزان باروری نیز متعادل تر خواهد بود و این مهم در استا نهای چند قومیتی نیز صادق است .

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:22 ص

در مورد تاثیر فعالیت در شرایط هایپوکسی بر پاسخ هورمونهای تیروئید نتایج متناقضی ارائه شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هایپوکسی بر میزان هورمونهای TSH، T4 و T3 سرم در مردان جوان فعال بود. هفت مرد جوان فعال با میانگین سنی 56/1±33/23 سال، وزن 14/3±16/67 کیلوگرم و قد 76/1±176 سانتیمتر در چهار جلسه فعالیت هوازی شامل دویدن به مدت 30 دقیقه با شدت 70% ضربان قلب بیشینه در چهار شرایط نورموکسی و هایپوکسی (ارتفاعات 2750، 3250 و 3750 متر) شرکت کردند. قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از فعالیت نمونه‌گیری خونی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری بین شرایط هایپوکسی و نورموکسی در غلظت هر سه هورمون وجود ندارد.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:21 ص

با توجه به این که تجربه های مجازی حاصل از بازی های ورزشی ویدئویی، بسیار شبیه به تجربه مصرف در زمینه های ورزش واقعی می باشد، انتظار می رود که تکرار بازی های ویدئویی ورزش باعث ایجاد نگرش های مطلوب نسبت به یک ورزش خاص یا نام های تجاری شود که به راحتی از حافظه در دسترس بوده و قابل اعتمادتر می باشند و پیش بینی رفتار متعاقب آن امکان پذیر می باشد. با این حال، علیرغم محبوبیت و پتانسیل بازی های ویدئویی ورزشی به عنوان یک ابزار بازاریابی، تحقیقاتی در این زمینه در کشور انجام نشده است. این پایان نامه به بررسی تاثیر تکرار بازی های ویدئویی که در ابعاد مختلف شامل نگرش، اعتماد نگرش و قدرت نگرش می باشد. با توجه به اینکه قدرت نگرش مربوط به اثرگذاری و ماندگاری نام تجاری مربوط می شود برای بررسی قدرت نگرش از مشخصه اصلی آن یعنی دسترسی نگرش یا زمان اثرگذاری به منظور ارزیابی بکار گرفته شده است. برای این مطالعه، از صدو هشتاد نفر از مقاطع مختلف دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. فرضیه¬ها بر اساس تکرار نمایش (در معرض قرار گرفتن) با استفاده از طراحی تک فاکتور با چهار شرایط: یکبار، سه بار و هفت بار قرار گرفتن در معرض و شرایط تجربه مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که تکرار بازی های ویدئویی بر نگرش، اعتماد نگرش و دسترسی نگرش نسبت به فوتبال مجازی (PES2012) و فوتبال رویداد واقعی و همچنین نام های تجاری استفاده شده در هر دو محیط مجازی و واقعی (تجربه مستقیم) تاثیر می گذارند. یافته ها نشان دادند که افزایش نمایش تکراری ورزش معین یا نام تجاری باعث افزایش نگرش نسبت به ورزش معین یا نام تجاری می¬شود. همچنین یافته ها نشان دادند که با افزایش نمایش تکراری ورزش معین یا نام تجاری اعتماد نگرش افزایش می یابد. در ارزیابی دسترسی نگرش یافته ها نشان دادند که با افزایش نمایش تکراری ورزش مجازی (PES2012) و ورزش رویداد واقعی و نام های تجاری بانک شهر، SENSODYNE، همراه اول، SPEEDY، OPEL و تبرک دسترسی نگرش یا به عبارتی قدرت نگرش افزایش می یابد ولی برای نام تجاری ACTIVE کاهش می یابد. یافته ها برای بررسی اثر متغیرهای میانجی آشنایی و طرفدار بودن در نگرش ایجاد شده نشان داد که با افزایش میزان آشنایی در افزایش نمایش تکراری ورزش معین یا نام تجاری باعث کاهش نگرش نسبت به ورزش معین یا نام تجاری می شود ولی افزایش میزان طرفدار بودن در افزایش نمایش تکراری ورزش معین یا نام تجاری باعث افزایش نگرش نسبت به ورزش معین یا نام تجاری می شود. یافته های این مطالعه، داده های معیاری را در اختیار محققان و بازاریابان برای تحقیقات آینده و کشف پتانسیل بازی های ویدئویی، به عنوان ابزار بازاریابی، برای محیط تبلیغات جدید قرار داده است.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:20 ص

هدف این تحقیق تعیین ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود و روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که بر اساس اطلاعات موجود تعداد کل آنها 98 نفر می¬باشد. نمونه آماری 92 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از 2 پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه مدیریت مشارکتی استفاده گردید. هر دو پرسشنامه استاندارد بود و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته¬ اند ولی جهت تعیین پایایی مجدد، روی نمونه کوچکی اجرا و از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 85/0 و 89/0 مورد تایید قرار گرفتند. برای تحلیل داده¬ها از روش¬های آمار توصیفی(میانگین، درصدها، واریانس و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد: بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین پیچیدگی، تمرکز و رسمیت با مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین بین سن در تصمیم¬گیری¬های سازمانی با مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی همبستگی منفی و معنی¬داری وجود دارد. بین سن در تصمیم¬گیری¬های سازمانی با ساختار سازمانی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط وجود نـــــدارد. همچنین بین سطح تحصیــــلات در تصمیم¬گیری¬های سازمانی با مدیریت مشارکتی و ساختار سازمانی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری کلی اینکه ساختار متناسب و دارای پیچیدگی، رسمیت و تمرکز مناسب زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر کارکنان و شکوفایی خلاقیت¬ها را ایجاد می کند. بنابراین پیشنهاد می شود از مدیریت مشارکتی و کارکنان با سطح تحصیلات بالا در ادارات ورزش و جوانان استفاده گردد.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:19 ص

پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار کاهش وزن کوتاه مدت بر گلبول سفید، ائوزینوفیل و پلاکت کشتی گیران جوان شهرستان دورود انجام پذیرفت. نمونه‌های آماری شامل 14 نفر از کشتی‌گیران جوان با میانگین سنی 82/0 07/18 سال، میانگین قد 46/4 07/172 سانتی‌متر، وزن 44/8 04/70 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 05/2 21/23 که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش غلظت گلبول سفید، ائوزینوفیل و پلاکت سرمی در دو مرحله مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. مرحله اول نمونه‌گیری در اولین روز پژوهش در ساعت 30/7 صبح به صورت همزمان انجام گردید. با ده روز فاصله از مرحله پیش آزمون مرحله دوم نمونه‌گیری در ساعت30/7 صبح به صورت همزمان انجام گردید نتیجه بررسی‌های آزمایشگاهی و همچنین تجزیه و تحلیل‌های آماری حاکی از آن است که کاهش وزن کوتاه مدت بر افزایش گلبول سفید، ائوزینوفیل، نسبت ائوزینوفیل به گلبول سفید و نسبت گلبول سفید به پلاکت تاثیر معنی داری ندارد. اما کاهش وزن کوتاه مدت منجر به تاثیر معناداری در میزان پلاکت ها و کاهش آنها می شود.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:18 ص

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک بر تعادل پویا، زمان عکس العمل و سرعت شوت بازیکنان فوتبال لیگ برتر شهر تهران بود. به این منظور 24 نفر از بازیکنان فوتبال مرد حاضر در مسابقات لیگ برتر شهر تهران با میانگین و انحراف استاندارد (سن 3/2±6/22 سال، قد 1/6±1/180 سانتی‌متر و وزن 5/6±7/74 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی شش هفته تمرینات پلایومتریک را هر هفته سه جلسه و گروه کنترل فقط تمرینات عادی فوتبال را انجام دادند. هفته قبل از شروع تمرینات و هفته بعد از اتمام تمرینات تعادل پویای آزمودنیها به وسیله ی دستگاه ارزیابی تعادل بایودکس Biodex Balance System مورد ارزیابی قرار گرفت. سرعت شوت آزمودنیها نیز توسط رادار سرعت سنج Speed trac X مورد ارزیابی قرار گرفت و زمان عکس العمل به همین شکل وبهترین عملکرد در تجزیه و تحلیل‌های آماری مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA)و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های بدست آمده از تحقیق نشان داد که: شش هفته تمرینات پلایومتریک موجب کاهش معنا دار در شاخص کلی تعادل P=0.002))، شاخص قدامی – خلفی تعادل(P=0.003) و شاخص داخلی - خارجی تعادل(P=0.006) شد که این کاهش در شاخص های تعادل نشانه بهبود در توانایی تعادل آزمودنی‌ها می باشد. زمان عکس العمل نیز بعد از دوره تمرینات کاهش معنا دار یافت (P=0.002)و همچنین این تمرینات موجب افزایش معنادار در سرعت شوت (P=0.001)بازیکنان فوتبال شد. یافته های بدست آمده از این پژوهش نشان داد تمرینات پلایومتریک روشی سودمند برای ارتقاء عملکرد بازیکنان فوتبال در دوره آماده‌سازی پیش از فصل می‌باشد، لذا به مربیان توصیه می‌شود جهت بالا بردن توانایی تعادل، کاهش زمان عمس‌العمل و افزایش در سرعت ضربات بازیکنان خود از این تمرینات در دوره آماده‌سازی بازیکنان استفاده نمایند.


توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/28
9:18 ص

هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین تمرین مقاومتی ویژه و تمرین معمول شنا در شناگران قورباغه و مقایسه آن با تمرین معمول شنا می¬باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استنباطی است که جامعه آماری آن شامل شناگران تیم امید البرز و حجم نمونه 20 نفر (جامعه تمام شمار) با میانگین سنی 13 سال تعیین شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل ترازو و قدسنج پزشکی، زمان سنج و دوربین فیلمبرداری جهت شمارش تعداد استروک بود. از آمار توصیفی برای تعیین میانگین، انحراف معیار، پراکندگی، رسم نمودارها و جداول و طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف تعیین شد و تغییرات درون گروهی با استفاده از آزمون T همبسته محاسبه گردید . سپس برای مقایسه تفاوت بین گروهی در دو گروه تجربی و کنترل از تحلیل کوواریانس ANCOVA)) استفاده شد .ضابطه ی تصمیم گیری در مورد تمامی متغیرها در سطح احتمال P

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/3/27
10:47 ع

هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین تمرین مقاومتی ویژه و تمرین معمول شنا در شناگران قورباغه و مقایسه آن با تمرین معمول شنا می¬باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استنباطی است که جامعه آماری آن شامل شناگران تیم امید البرز و حجم نمونه 20 نفر (جامعه تمام شمار) با میانگین سنی 13 سال تعیین شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل ترازو و قدسنج پزشکی، زمان سنج و دوربین فیلمبرداری جهت شمارش تعداد استروک بود. از آمار توصیفی برای تعیین میانگین، انحراف معیار، پراکندگی، رسم نمودارها و جداول و طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف تعیین شد و تغییرات درون گروهی با استفاده از آزمون T همبسته محاسبه گردید . سپس برای مقایسه تفاوت بین گروهی در دو گروه تجربی و کنترل از تحلیل کوواریانس ANCOVA)) استفاده شد .ضابطه ی تصمیم گیری در مورد تمامی متغیرها در سطح احتمال P

توضیحات بیشتر - دانلود


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
[15]
 


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله[25] حضرت فاطمه سلام الله علیها[91] امام علی علیه السلام[47] امام حسن مجتبی علیه السلام[13] امام حسین علیه السلام[90] امام سجاد علیه السلام[8] امام محمد باقر علیه السلام[5] امام جعفر صادق علیه السلام[14] امام موسی کاظم علیه السلام[9] امام رضا علیه السلام[26] امام جواد علیه السلام[21] امام هادی علیه السلام[1] امام حسن عسکری علیه السلام[31] ویژه امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف[51] حضرت ابالفضل العباس علیه السلام[15] ویژه حضرت زینب سلام الله علیها[14] حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها[22] راهنمای سفر به عتبات عالیات وسوریه[74] دانلود بهترین سخنرانی ها و روضه[159] دانلود ادعیه و زیارات[23] آموزش زبان انگلیسی،عربی و ...[52] اطلاع رسانی[29] متفرقه[23] دانلود انواع کتاب[85] پرسش و پاسخ[12] مترجم[3] مقالات[42] آموزش ابتدایی تا دکتری همراه با نمونه سوالات[20] کودکان[9] حج[18] دیکشنری[6] عرفان و اخلاق[105] شرح ادعیه[6] در محضر قرآن[98] پزشکی![30] عمر تمام گشت و ا ینا را رو بلاخره یاد نگرفتیم![44] تفریح و سرگرمی[53] آنتی ویروس[4] زنان[12] شعر و شعرا[22] جبهه و جنگ[72] آموزش وبلاگ نویسی[12] آموزش فتوشاپ[10] احادیث معصومین علیهم السلام[3] ویژه نامه ها[13] مقام معظم رهبری[3] استخاره آسان با قرآن[1] آموزش نرم افزارهای مختلف[51] ویژه طلاب و روحانیون[24] اسرار موفقیت[2] تست های روانشناسی و...[9] وبلاگ های منتخب[1] کتابشناسی[1] سایت های حقوقی[7] اطلاعات عمومی[53] دیدنی ها !!![87] ویژه انتخابات[9] نهج البلاغه[5] گلچین بهترین طنز ها[166] آموزش آشپزی ونکات خانه داری[74] متن های برگزیده[3] از بهشت چه خبر؟[6] تاریخ[2] موسیقی[13] ویژه نامه استاد شهید مرتضی مطهری[9] دلتنگی های من[25] آموزش نماز[11] سیاست روز[16] ویژه امام خمینی ره[37] روزنامه ها و مجلات[6] دانلود عکس با کیفیت عالی[77] ویژه نامه ماه رجب[3] احکام ویژه ماه رمضان[36] ویژه ماه رمضان[196] ویژه ی حج[14] ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)[3] شیطان شناسی[8] نکته های عرفانی[50] اس ام اس های از آب گذشته[335] پاسخ درخواست های شما[2] اختصاصی برای موبایل شما ![49] دانلود نرم افزار های پرتابل و کاربردی[51] نرم افزارهای تحت وب[11] مباحث مربوط به کامپیوتر و اینترنت[9] پاسخ به پرسش های مهم شما در زندگی روزمره[32] معاد شناسی[3] معرفی سایت ها[37] دانلود مداحی های فارسی و عربی[17] ویژه اربعین حسینی[19] دانلود فیلم های استثنایی[2] ویژه نامه های اشخاص[4] شخصی[5] هنرهای رزمی[14]
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
دوستان
 
قبل از سفر به عتبات عالیات و سوریه اینجا را حتما ببینید ره توشه عتبات عالیات زیارتنامه هایی که در سفر به عتبات به اون نیاز دارید.اینجاست آلبوم تصاویرعتبات سایت فارسی حرم امام علی علیه السلام موقع العتبة العلویة المقدسة IMAM ALI HOLY SHRINE لیست کامل مشخصات هتل های نجف اشرف همراه با عکس الموقع الرسمی للعتبة الحسینیة المقدسة Imam Hussein Holy Shrine سایت فارسی حرم حضرت ابالفضل العباس علیه السلام الموقع الرسمی للعتبة العباسیة المقدسة Al-Abbas Holy Shrine موقع العتبه الکاظمیه المقدسه Holy kadhimain shrine site العتبة العسکریة المقدسة سایت فارسی مسجد کوفه مسجد السهله المعظم As-Sahla Mosque Location سایت رسمى مسجد جمکران سایت آستان قدس رضوی سایت سماموس (جواهرده) صالحین (شرح حال علماء) شیعه نت سایت حجه الاسلام جاودان سایت آیت الله جوادی آملی مرکز اسلامی واشنگتن دروس حوزه را در منزل از ابتدا شروع کنید سایت پر محتوای غدیر جستجو در قرآن متن کامل کتاب مفتاح الفلاح سایت بچه های قلم یاسین مدیا - بانک صوت و فیلم مذهبی پرسش و پاسخ احکام جدید-تبیان تبیان دانلود ترتیل کل قرآن از قاریان مختلف دنیا استخاره با قرآن سایت حجه الاسلام قرائتی دانلود کامل تفسیر نور به صورت PDF سایت بسیار عالی - ام الکتاب سایت حجه الاسلام انصاریان سایت امام سجاد(ع) سایت امام باقر(ع) پایگاه اطلاع‌رسانی امام خمینی (ره) پایگاه آیت الله مظاهری دفتر حضرت آیت الله خامنه ای پایگاه آیت الله مکارم شیرازی سایت آیت الله بهجت ره تألیفات حضرت‌ علامه ‌سیّد محمّدحسین‌ حسینی‌ طهرانی پایگاه اطلاع رسانی مهدویت پایگاه موعود سایت حسن رحیم پور ازغدی سایت آیت الله مصباح یزدی شبکه امام مهدی(عج) سایت حاج محمود کریمی سایت حسینیه ذاکرین - پایگاه تخصصی مداحی اهل بیت تربت -پایگاه تخصصی مداحی الموقع الرسمی للرادود ملا جلیل الکربلائی سایت پر محتوای اعتقادات دستورالعمل های عرفانی از علمای بزرگ اخلاق سایت کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز مرکز اطاع رسانی شهید آوینی پایگاه اندیشه قم استاد شهید مطهری سایت حجت الاسلام شهاب مرادی کتابخانه تخصصی جنگ سایت اطلاع رسانی نهج البلاغه کتابخانه تخصصی حج حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و ز سایت بقیع حوزه نت سازمان حج و زیارت سایت نماز سایت غدیر خم پرسش و پاسخ دانشجویی کتابنمای جهانی- دانلود انواع کتاب یک تا یازده باشگاه اندیشه- دانلود کتاب های مختلف سایت امام علی (ع) شبکة کربلاء المقدسة سایت جامعه الزهراء قم مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کتابخانه تخصصی امیرالمومننین علیه السلام پایگاه تخصصی نهج البلاغه کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران المکتبه المرئیه و الصوتیه لحسینیه الرسول (ص) الکربلائیه سایت آیت الله سیستانی الموقع الرسمی للرادود الحاج باسم الکربلائی سایت راسخون- سایتی برای تمام فصول! سایت علامه حسن زاده آملی آموزش تصویری رساله توضیح المسائل قابل دانلود سایت زنده یاد حاج محمدرضا آقاسی سیستم جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه قم سایت آیت الله العظمی بروجردی قدس سره سایت آیت الله ناصری سایتی عالی برای دانلود انواع کتاب سایت سردار شهید حاج احمد کاظمی وبلاگ پلاک، شهادت خبرگزاری فارس
موسیقی


ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ