سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

94/5/5
8:19 ع

چکیده : بررسی روند تغییرات قیمت نفت نشان می دهد که بازار نفت خام طی سالها10 20-1970 با پنج شوک عمده افزایش قیمت نفت در سالهای,2008 2003،,1990 1979 و 1973 و سه شوک کاهش شدید قیمت نفت خام در سالهای ,2008,1999, 1986 مواجه بوده است. . این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین شوکهای قیمت نفت و رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو اوپک است.برای تخمین مدل با استفاده از روش تخمین پانل پویا با استفاده از برآوردگر GMM پرداخته می شودو می توان چنین نتیجه گرفت که نوسانات قیمت نفت چه به شکل افزایش و چه به شکل کاهش قیمت نفت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت منتخب عضو اوپک بر رشد و تورم در بلند مدت می گذارد. در نتیجه به نظر می رسد به کارگیری ابزارهایی نظیر حساب ذخیره ارزی در صورت پیاده سازی صحیح آن می تواند مانع انتقال این نوسانات به اقتصاد این کشورها شود و در جهت رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کنترل نرخ تورم موثر واقع شود.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/5/5
8:18 ع

چکیده : در این تحقیق که با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی سد کرخه پس از بهره برداری تدوین یافته است در ابتدا مفاهیم پایه اقتصادی در تقاضای سرمایه گذاری طرح ها تشریح گردید. سپس به روشهای کاربردی رایج در ارزیابی اقتصادی پروژه ها و مدلهای اقتصاد مهندسی ونقش استهلاک ، تورم وآنالیز حساسیت در ارزیابی ها اشاره شد. آنگاه پس از تعریف سد و انواع آن ، نقش سدها در توسعه اقتصادی کشورها و وضعیت صنعت سدسازی در دنیا را توضیح دادیم. علاوه بر این تحلیل عملکرد اقتصادی و مالی بسیاری از پروژه های مهم سد سازی جهان نشان داد تقریباً در اکثر موارد اهداف سدها در دنیا محقق نشده است. پس از آن موقعیت صنعت سد سازی در ایران ، جایگاه سد و نیروگاه کرخه بعنوان بزرگترین سد خاکی کشور و مطالعات اقتصادی سد کرخه در سال 1370 تبیین شد. این مطالعات نشان می داد که شاخص فایده به هزینه طرح در هدف چند منظوره یعنی الگوی نهایی اجرا شده 3/1 است.همین گزارش IRR را برای طرح 8 درصد پیش بینی می‌کرد.دخالت دادن نتایج اجرایی موجب گردید تا نسبت فایده به هزینه با احتساب نرخ تنزیل 6 درصد به 41/0 و با احتساب نرخ تنزیل 7 درصد به 35/0 کاهش یابد .این در حالی است که IRR طرح تنها یک درصد محاسبه شد. که به نظر می‌رسداین امر ریشه در عواملی چون تأخیر اجرا، عدم ساخت کامل شبکه آبیاری و زهکشی طرح، کندی تأمین اعتبارات اجرایی، ضعف ساختارهای اقتصاد کلان کشور و ... داشته است.

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/5/5
8:17 ع

چکیده پایان نامه: این رساله ،چکیده مطالعاتی است که در زمینه طراحی مجموعه فرهنگی انجام گرفته است.مجموعه های فرهنگی جایگاه با اهمیتی در کالبد شهر دارند.این فضاها صرفاًمختص رویداد فرهنگی نیستند،بلکه شاخص های فرهنگ بشمار می روند.ایجاد چنین فضاهائی در شهر جدای از کنش اجتماعی ،از حاشیه نشین شدن گروههای خاص در استفاده از فضاهای عمومی شهر کاسته و زمینه باز تولید فرهنگ اجتماعی شهر را فراهم خواهد کرد.ضمناً مراکز شهری با اجزاء متفاوت جزئی از سرمایه‌های فرهنگی ما هستند و حکم اندوخته‌های متراکمی را دارند که گنجینه‌هایی از خاطرات اجتماعی و شیوه‌های گذشتگان را در دل خود جای داده‌اند. اگر یک جامعه قصد دارد به جای پنهان کردن تنوع، آن را بپذیرد، بجای تکذیب کردن تنوع، آن را تحسیـن کند؛ پـس از استـقرار تنوع در مرکز شهر، این امر در جائی دیگر اتفاق نخواهد افتاد.از اهداف کلان مجموعه می توان به ایجاد یک مرکز شهری فعال و هماهنگ با ساختار فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که با تعریف اهداف خرد سعی شده است تا به این مهم دست یابیم.فرضیات این مجموعه به نزول کیفی و کمی ویژگی های بافت های قدیمی به دلیل ناهمگونی کاربری های موجود و کاهش سکونت در این بافتها نسبت داده شده است.گذار ازدریافتهای فلسفی به روش تحقیق مشخص می سازد که در امر پژوهش تنها استفاده از یک روش مقبول نبوده و میتوان از روشهای متنوع و متعدد در جهت تحقق اهداف رساله بهره گرفت، چرا که معماری فرآیندی خلاق است. این فرآیند وابسته به ذهنی است که از محیط تاثیر می پذیرد و ایده هائی درباره تغییر وضعیت جهان و مفاهیم و رویکردهایی برای سازماندهی آن ارائه می دهد.با توجه به بررسی ها ومطالعات انجام گرفته به این نتیجه می رسیم که با ایجاد کاربری های جدید متناسب با ویژگی های محیط زندگی دوباره را به محیط باز می گردانیم

توضیحات بیشتر - دانلود


  

94/5/5
8:16 ع

چکیده : صلح، یکی از ارزشهای انسانی شناخته شده در همه فرهنگها، تمدنها و نظامهای فکری است که در طول تاریخ بشر انسانها را دلمشغول خود نموده است. از آنجا که صلح دغدغة مشترک فرهنگ‌های انسانی است و گفت و گو فرآیند تعامل وتبادل دغدغه‌هاست بنابراین، گفت وگو بین فرهنگی می تواند در راستای صلح باشد. اکنون فرضیه این است که اگر در ایران مرکز گفتگوی بین المللی با تسهیلات لازم، جهت اجتماعات صلح جویانه و فرهنگی احداث گردد، می تواند فضایی مناسب جهت طرح فرا گفتمانی ارتباط بشری- به ویژه در خاورمیانه - را فراهم کند. از این رو بررسی این موضوع از طریق تحلیل فضاها به استناد تصاویر و نقشه های موجود و همچنین تجزیه و تحلیل مراکز گردهمایی و مراکز صلح ساخته شده در خارج یا داخل از کشور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، وجود مکانی برای گفت و گوی بین فرهنگی می تواند بین سه مقوله گفت و گو، فرهنگ و صلح ارتباط برقرار کند. به عبارتی اگر تکامل فرهنگی معطوف به صلح است و اگر رابطه فرهنگی در راستای صلح قرار دارد، گفتگو از یکسو، فرهنگ را به سوی تفاهمی شدن کمال می بخشد و از سوی دیگر، رابطه فرهنگی را به سوی صلح وساطت می کند. بنابراین، ایجاد مراکز صلح و مراکز گردهمایی بین ملل می‌تواند از طریق تکامل فرهنگی و تعمیق روابط بین فرهنگ‌ها صلح را ممکن سازد.


  

94/4/21
5:50 ع

پایان نامه : نقش تلویزیون در کاهش آسیب‌های فضای سایبر بر روی نوجوانان (بررسی آراء متخصصان) - 1390 - 202 صفحه

چکیده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی"نقش تلویزیون در کاهش آسیب‌های فضای سایبر بر روی نوجوانان (بررسی آراء متخصصان)" ¬است. آگاه‌سازی جامعه و آموزش همگانی مخصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی به عنوان مخاطبینی که سریعترین رشد در به کارگیری از اینترنت دارد اهمیت فراوان دارد. نقش اطلاع رسانی به مردم و بالابردن فهم و آگاهی جامعه مخصوصاً نوجوانان از وظایف مهم وسایل ارتباط جمعی است. حال پرسش اساسی این است که نقش تلویزیون به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطی در کاهش اثرات منفی فضای سایبر چیست؟ و آیا تلویزیون قادر است در کاهش آسیب‌های منفی فضای سایبر در بین نوجوانان تاثیرگذار باشد؟ روش این تحقیق دلف? می‌باشد. با استفاده از این روش برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی در بین این افراد، بازخوردکنترل شده پاسخ‌ها و نظرات دریافتی صورت گرفت. در این پژوهش 10 نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات دانشگاه تهران مرکزی و 10 نفر از اساتید رشته روان‌شناسی اجتماعی جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. بررسی‌های انجام شده نشان داد که: در بین گروه‌های سنی، نوجوانان در برابر استفاده از فضای سایبر آسیب پذیرتر هستند. تلویزیون با ساختن فیلم و کارتون متناسب با روحیه نوجوانان و مطابق واقعیت‌های روزمرة زندگی می‌تواند ازآسیب‌های فضای سایبر کم کند و نوجوانان را جذب برنامه‌های خود کند. فضای سایبر می‌تواند تا حد زیاد و خیلی‌زیادی بر فرهنگ جامعه تأثیر‌گذار باشد. فضای سایبر موجب سر‌درگمی هویت یک نوجوان می‌شود. بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند بر افکار و رفتار نوجوانان تأثیر‌گذار باشد. استفاده از اینترنت می‌تواند بر فرهنگ جامعه تأثیر‌گذار باشد. آموزش کافی به نوجوانان در زمینه فضای سایبر موجب کاهش آسیب‌های آن می‌شود. آشنایی با آسیب‌های فضای سایبر از سوی نوجوانان بر کاهش آسیب‌های آن نقش دارد. تلویزیون می‌تواند بر باورهای فرهنگی جامعه تأثیر‌گذار باشد.

 

پرداخت و دانلود

 

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

 


  

94/4/21
5:44 ع

چکیده : در این تحقیق ، تحلیل تغییرات فرهنگی ترانه های شالیزار در روستاهای خرجگیل و لیش از استان گیلان ،می پردازیم هدف از این پژوهش .معرفی ترانه ها، تغییرات و تفاوت ها ی آن از نظر محتوا ، ،شکل،واژه ها در محیط تحقیق بوده و با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تفسیر تحلیلی به دنبال چگونگی تأثیر فرهنگی آن در مناطق نامبرده اشاره خواهیم داشت . شناسایی این ترانه ها در مرحله اول به نوع ثبت ،ضبط ترانه ها و فرهنگ عام? منطقه و تغییرات این ترانه ها در عصر و موقعیت کنونی خویش می باشد . در مرحله دوم ،مقایسه صنعتی و تحلیل مردم شناختی آن می باشد .آنچه برایند این تحقیق است نیاز زیستی انسان است انسانی که ضرورتهای زندگی ، بخش جدایی نا پذیر زندگی اجتماعی ِ اوست که این نیاز با زمان و محیط تغییر می کند .

 

پرداخت و دانلود

 

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان


  

94/4/21
5:38 ع

چکیده : تحقیق پیش رو به بررسی اثر رشته تحصیلی بر خودباوری فرهنگی دانشجویان (مطالعه موردی رشته علوم اجتماعی) می پردازد. هدف کلی و اصلی در این تحقیق عبارت است از: بررسی اثر رشته تحصیلی علوم اجتماعی در دانشگاه بر خودباوری فرهنگی دانشجویان. و اهداف فرعی: شناسایی الگوها و ارزش‌های فرهنگی دانشجویان رشته علوم اجتماعی. شناخت میزان آگاهی دانشجویان رشته علوم اجتماعی از فرهنگ ملی و بومی. شناخت میزان پذیرش ارزش‌های فرهنگی جامعه توسط دانشجویان رشته علوم اجتماعی. ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء خودباوری فرهنگی دانشجویان روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی است.مبانی نظری به روش اسنادی جمع آوری و تدوین گردیده است. در این تحقیق به 10 رویکرد نظری و از آن جمله نظریات تالکوت پارسونز و امیل دورکیم پرداخته شده است.در روش پیمایشی از پرسشنامه برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (در گرایشهای جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد.حجم نمونه 184 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بوده و اطلاعات پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از 6 فرضیه 2 فرضیه رد و 4 فرضیه مورد قبول واقع شده است.

 

پرداخت و دانلود

 

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

 


  

94/4/21
5:32 ع

چکیده : پژوهش حاضر در صدد ساخت و بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه معنویت با 29 گویه در جامعه شهروندان شهر تهران و با تکیه بر 382 نفر از ساکنین این شهر است.پرسشنامه هوش معنوی ( ناسل،2004) و هوش معنوی (عبدالله زاده و همکاران ،1378) به منظور بررسی روایی همگرا ی با پرسشنامه معنویت در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش روانسنجی کلاسیک بهره گرفته شد. اعتبار زیر مقیاس شناخت و تجربه من از ارتباط با خداوند 848/0 ، مراقبت و حمایت خداوند 765/0 ، تنظیم رفتارهای فرد در رابطه با خداوند 789/0 ، درک از خدا، خود و جهان 72/0 و رضایت از بودن در مسیر خداوند 751/0 و اعتبار کل آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 936/0محاسبه شد. جهت بررسی روایی محتوا از متخصصان خواسته شد تا نظر خود را در این زمینه بیان کنند. با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی روایی سازه آزمون بررسی شد بر این اساس پرسشنامه معنویت دارای5 زیر مقیاس شناخت و تجربه من از ارتباط با خداوند ، مراقبت و حمایت خداوند ، تنظیم رفتارهای فرد در رابطه با خداوند ،، درک از خدا، خود و جهان و رضایت از بودن در مسیر خداوند است. نتایج تحلیل عامل تاییدی این مدل را تایید نمود .روایی همگرای پرسشنامه معنویت با مقیاس هوش معنوی ( ناسل)69/0 و با مقیاس هوش معنوی (عبدالله زاده) 77/0 می باشد که در سطح 01/0 معنادار است.نتایج بیانگر آن است که پرسشنامه ها مقوله معنویت را می سنجند.هنجار آزمون نیز براساس نمره تی و هنجار مقوله ای بررسی گردید.

 

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

 


  

94/4/21
5:28 ع

پایان نامه : بررسی اثرات تربیتی دعا در قرآن و روایات - 1391-189 صفحه

چکیده : دعا از مسائل مهم انسان می باشد.افضل عبادت و حتی مخ عبادت هم معرفی می شود.بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی اهداف دعا، ،شرایط و آداب دعا ، اثرات تربیتی دعا از منظر قرآن و روایات بود.نوع این پژوهش کیفی است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیلی –استنادی استفاده شده است. از این رو از کلیه کتب روایی،تاریخی و تحقیقات ارائه شده مرتبط با مقوله های پژوهش در این زمینه بهره گرفته شد. بدین صورت که ابتدا به شناسایی و گردآوری منابع مورد نیاز اقدام و طی دو مرحله به مطالعه کلی و اجمالی و نیز مطالعه عمیق و استنباط در مباحث مزبور همراه با فیش برداری و ثبت موضوعات مورد نظر و به دنبال آن طبقه بندی و نهایتا تحلیل اطلاعات پرداخته شد.یافته های حاصله حاکی از این است که:الف )هدف دعا کردن در قرآن و روایات عبارتست از:راهی از دل به خدا، برخورداری از لذت معنوی و آرامش و امنیت روانی ، بصیرت و شاخت شیطان ،جلب نعمتهای الهی ،کنترل قوای فکر ،انسان سازی ،مبارزه از خودبیگانگی ، انقطاع الی الله.ب)مهمترین شرایط دعا چهار چیز است:1.نیّت 2.حضور قلب 3.اخلاص 4.دعا در مورد محالات ذاتی و وقوعی نباشد.آدب دعا نیز به سه صورت تقسیم بندی نمودیم که 1-آداب قبل از دعا 2- آداب هنگام دعا3- آداب پس از دعا می باشد .ج)در قرآن و روایات اثرات تربیتی دعاعبارتست از:تقرب الهی، حب الهی ،دوری از گناه، درمان بیماریهای جسمی و روانی، برآورده شدن نیازهای زندگی، یأس از غیر خدا ،زدودن روحیه استکباری ،احساس عزت و کرامت نفس ،وارستگی از لذات مادی ،آرامش، احساس مسئولیت درونی ،اتصاف به اخلاق نیک ،بینش صحیح نسبت به مرگ و معاد،خیرخواهی برای دیگران.

 

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

 


  

94/3/28
9:24 ص

بررسی عملی بودن اعتبار و روایی فرم کوتاه پیوستار سلامت روان بر روی افراد بزرگسال در شهر تهران. روش پژوهش: پیمایشی و استفاده از پرسش نامه. محتوای اصلی: سلامت روان مفهومی است که چگونگی تفکر، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت‌های زندگی نشان می‌دهد و به درک ما از خود و زندگی‌مان بستگی دارد. همچنین بسته به میزان برخورداری از سلامت روان، عملکرد ما در کنترل استرس، برقراری ارتباط با دیگران، ارزیابی‌ها و انتخاب‌مان متفاوت است و صرفاً به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی‌توان سلامت روان را در یک فرد صددرصد تایید کرد. حتی با اینکه بسیاری از ما از بیماری خاص روحی قابل تشخیص رنج نمی‌بریم اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روحی سالمتر از دیگران هستیم. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان تهران تشکیل می دهند که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید که بنابر صلاح دید استاد راهنما پرسشنامه در بین 400 نفر (18 سال به بالا) توزیع گردیدو روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای می‌باشد. نتیجه کلی: بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، میانگین کل 51/51، میانگین زنان 16/49 و میانگین مردان برابر 21/54 است. میانگین کل نمرات به تفکیک سه عامل سلامت روان در بهزیستی هیجانی 33/11، بهزیستی اجتماعی 97/15 و بهزیستی روانی 2/24 محاسبه شد. علاوه بر آن میانگین نمرات به تفکیک جنس در عامل بهزیستی هیجانی، در زنان 92/10 و مردان برابر 80/11 و در عامل بهزیستی اجتماعی، در زنان 86/14 و مردان 24/17 و در عامل بهزیستی روانی، زنان 36/23 و مردان 16/25 برآورد شد. همچنین بر اساس مدل سلامت روان کیز و با توجه به ابعاد سلامت روان (هیجانی، روانی و اجتماعی) افراد در سه سطح از سلامت روان تقسیم بندی شدند (شکوفائی، سلامت روانی متوسط و پژمردگی)، 6/25 درصد متناسب با مقیاس شکوفائی، 6/48 درصد در حد متوسط سلامت روان و 3/11 درصد افراد در مرحله پژمردگی قرار داشتند به این ترتیب بیشترین درصد افراد در حد متوسط از سلامت روان قرار دارند و کمترین درصد افراد در مرحله پژمردگی قرار دارند و اعتبار آزمون در قالب همسانی درونی سوالات و آلفای کرونباخ 90% می باشد.

توضیحات بیشتر - دانلود


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
[15]
 


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله[25] حضرت فاطمه سلام الله علیها[91] امام علی علیه السلام[47] امام حسن مجتبی علیه السلام[13] امام حسین علیه السلام[90] امام سجاد علیه السلام[8] امام محمد باقر علیه السلام[5] امام جعفر صادق علیه السلام[14] امام موسی کاظم علیه السلام[9] امام رضا علیه السلام[26] امام جواد علیه السلام[21] امام هادی علیه السلام[1] امام حسن عسکری علیه السلام[31] ویژه امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف[51] حضرت ابالفضل العباس علیه السلام[15] ویژه حضرت زینب سلام الله علیها[14] حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها[22] راهنمای سفر به عتبات عالیات وسوریه[74] دانلود بهترین سخنرانی ها و روضه[159] دانلود ادعیه و زیارات[23] آموزش زبان انگلیسی،عربی و ...[52] اطلاع رسانی[29] متفرقه[23] دانلود انواع کتاب[85] پرسش و پاسخ[12] مترجم[3] مقالات[42] آموزش ابتدایی تا دکتری همراه با نمونه سوالات[20] کودکان[9] حج[18] دیکشنری[6] عرفان و اخلاق[105] شرح ادعیه[6] در محضر قرآن[98] پزشکی![30] عمر تمام گشت و ا ینا را رو بلاخره یاد نگرفتیم![44] تفریح و سرگرمی[53] آنتی ویروس[4] زنان[12] شعر و شعرا[22] جبهه و جنگ[72] آموزش وبلاگ نویسی[12] آموزش فتوشاپ[10] احادیث معصومین علیهم السلام[3] ویژه نامه ها[13] مقام معظم رهبری[3] استخاره آسان با قرآن[1] آموزش نرم افزارهای مختلف[51] ویژه طلاب و روحانیون[24] اسرار موفقیت[2] تست های روانشناسی و...[9] وبلاگ های منتخب[1] کتابشناسی[1] سایت های حقوقی[7] اطلاعات عمومی[53] دیدنی ها !!![87] ویژه انتخابات[9] نهج البلاغه[5] گلچین بهترین طنز ها[166] آموزش آشپزی ونکات خانه داری[74] متن های برگزیده[3] از بهشت چه خبر؟[6] تاریخ[2] موسیقی[13] ویژه نامه استاد شهید مرتضی مطهری[9] دلتنگی های من[25] آموزش نماز[11] سیاست روز[16] ویژه امام خمینی ره[37] روزنامه ها و مجلات[6] دانلود عکس با کیفیت عالی[77] ویژه نامه ماه رجب[3] احکام ویژه ماه رمضان[36] ویژه ماه رمضان[196] ویژه ی حج[14] ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)[3] شیطان شناسی[8] نکته های عرفانی[50] اس ام اس های از آب گذشته[335] پاسخ درخواست های شما[2] اختصاصی برای موبایل شما ![49] دانلود نرم افزار های پرتابل و کاربردی[51] نرم افزارهای تحت وب[11] مباحث مربوط به کامپیوتر و اینترنت[9] پاسخ به پرسش های مهم شما در زندگی روزمره[32] معاد شناسی[3] معرفی سایت ها[37] دانلود مداحی های فارسی و عربی[17] ویژه اربعین حسینی[19] دانلود فیلم های استثنایی[2] ویژه نامه های اشخاص[4] شخصی[5] هنرهای رزمی[14]
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
دوستان
 
قبل از سفر به عتبات عالیات و سوریه اینجا را حتما ببینید ره توشه عتبات عالیات زیارتنامه هایی که در سفر به عتبات به اون نیاز دارید.اینجاست آلبوم تصاویرعتبات سایت فارسی حرم امام علی علیه السلام موقع العتبة العلویة المقدسة IMAM ALI HOLY SHRINE لیست کامل مشخصات هتل های نجف اشرف همراه با عکس الموقع الرسمی للعتبة الحسینیة المقدسة Imam Hussein Holy Shrine سایت فارسی حرم حضرت ابالفضل العباس علیه السلام الموقع الرسمی للعتبة العباسیة المقدسة Al-Abbas Holy Shrine موقع العتبه الکاظمیه المقدسه Holy kadhimain shrine site العتبة العسکریة المقدسة سایت فارسی مسجد کوفه مسجد السهله المعظم As-Sahla Mosque Location سایت رسمى مسجد جمکران سایت آستان قدس رضوی سایت سماموس (جواهرده) صالحین (شرح حال علماء) شیعه نت سایت حجه الاسلام جاودان سایت آیت الله جوادی آملی مرکز اسلامی واشنگتن دروس حوزه را در منزل از ابتدا شروع کنید سایت پر محتوای غدیر جستجو در قرآن متن کامل کتاب مفتاح الفلاح سایت بچه های قلم یاسین مدیا - بانک صوت و فیلم مذهبی پرسش و پاسخ احکام جدید-تبیان تبیان دانلود ترتیل کل قرآن از قاریان مختلف دنیا استخاره با قرآن سایت حجه الاسلام قرائتی دانلود کامل تفسیر نور به صورت PDF سایت بسیار عالی - ام الکتاب سایت حجه الاسلام انصاریان سایت امام سجاد(ع) سایت امام باقر(ع) پایگاه اطلاع‌رسانی امام خمینی (ره) پایگاه آیت الله مظاهری دفتر حضرت آیت الله خامنه ای پایگاه آیت الله مکارم شیرازی سایت آیت الله بهجت ره تألیفات حضرت‌ علامه ‌سیّد محمّدحسین‌ حسینی‌ طهرانی پایگاه اطلاع رسانی مهدویت پایگاه موعود سایت حسن رحیم پور ازغدی سایت آیت الله مصباح یزدی شبکه امام مهدی(عج) سایت حاج محمود کریمی سایت حسینیه ذاکرین - پایگاه تخصصی مداحی اهل بیت تربت -پایگاه تخصصی مداحی الموقع الرسمی للرادود ملا جلیل الکربلائی سایت پر محتوای اعتقادات دستورالعمل های عرفانی از علمای بزرگ اخلاق سایت کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز مرکز اطاع رسانی شهید آوینی پایگاه اندیشه قم استاد شهید مطهری سایت حجت الاسلام شهاب مرادی کتابخانه تخصصی جنگ سایت اطلاع رسانی نهج البلاغه کتابخانه تخصصی حج حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و ز سایت بقیع حوزه نت سازمان حج و زیارت سایت نماز سایت غدیر خم پرسش و پاسخ دانشجویی کتابنمای جهانی- دانلود انواع کتاب یک تا یازده باشگاه اندیشه- دانلود کتاب های مختلف سایت امام علی (ع) شبکة کربلاء المقدسة سایت جامعه الزهراء قم مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کتابخانه تخصصی امیرالمومننین علیه السلام پایگاه تخصصی نهج البلاغه کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران المکتبه المرئیه و الصوتیه لحسینیه الرسول (ص) الکربلائیه سایت آیت الله سیستانی الموقع الرسمی للرادود الحاج باسم الکربلائی سایت راسخون- سایتی برای تمام فصول! سایت علامه حسن زاده آملی آموزش تصویری رساله توضیح المسائل قابل دانلود سایت زنده یاد حاج محمدرضا آقاسی سیستم جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه قم سایت آیت الله العظمی بروجردی قدس سره سایت آیت الله ناصری سایتی عالی برای دانلود انواع کتاب سایت سردار شهید حاج احمد کاظمی وبلاگ پلاک، شهادت خبرگزاری فارس
موسیقی


ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ